Deklarasyon Preliminè sou Plent la


Depatman deta angaje li nan kenbe entegrite ak konpetans moun li bay lisans yo. Si piblik la kwè youn moun ki gen lisans ta aji de manyè malonèt osnon enkonpetan yo dwe depoze plent kont moun sa a nan Divizyon Sèvis ki Delivre Pèmi a. Divizyon an ap ekzamine plent la, y ap louvri youn ankèt pou detèmine si yo dwe mete disiplisn sou moun sa. Ni moun ki depoze plent la ansanm ak moun ki gen lisans la ap okouran tout dispozyon k ap pran.
Si yo jwenn moun ki gen lisans lan te vyole lwa a y ap reprimand l osnon fè l peye youn amand, sispann osnon revoke lisans lan.

Enstriksyon pou soumèt plent ou a :
Ou ka louvri fòm plent la tape enfòmasyon yo si ou gen pwogram Acrobat Reader (pa sèvi ak Acrobat Professional).
Pou ou voye fòm lan pa lapòs, peze sou bouton “Enprime Fòm lan” ki anwo tèt fòm lan apre lè ou fini ranpli li epi w ap poste li nan adrès sa a:
NYS Department of State
Division of Licensing Services
Complaint Review Office
PO Box 22001
Albany, NY 12201-2001

Pou soumèt fòm lan nan imèl sèvi ak pwogram Outlook, Eudora, osnon lòt pwogram ki menm jan. peze sou bouton «voye l nan imèl» ki anwo tèt fòm lan apre oi fini ranpli fòm lan.

Si ou pa genyen pwogram Outlook, men ou genyen lòt tankou Yahoo, Hotmail, Gmail eksetera, tanpri suiv stap sa yo:

1. Enskri done yo nan youn fichye òdinatè ou kòm: « ComplaintFormData.xml ».

2. Louvri kont imèl ou epi tape adrès sa a nan plas kote pou voye l la: Complaints@dos.ny.gov

3. Kopye dosye plent la «ComplaintFormData.xml » epi tache li nan imèl la. (Ou kapab voye tou nan menm imèl sa tout lòt dokiman ki gen pou wè ak dosye plent sa si yo nan fòm elektwonik.)

4. Peze sou “Voye l osnon send”

Fòk ou pran nòt: bwat imèl a se pou aksepte fòm pou plent yo sanpman.
Pa voye okenn lòt demand nan bwat imèl sa a ou pap jwenn repons.

Fòm pou Plent laHaitian Créole (pdf)
Al gade Memo Legal LI02: The Department of State Licensing Complaint Resolution Process Link opens in new window .