Memorandòm Legal LI02DEPATMAN-DETA PWOSESIS POU REZOUD PLENT KONSÈNAN LISANS

Depatman-Deta gen otorizasyon legal pou bay lisans epi pou kontwole anpil kalite metye. Kèk nan metye sa yo se koutye ak vandè byen imobilye, anketè prive ak konpayi ajan sekirite, kwafè ak estetisyen, notè piblik, enstalatè alam, vandè aparèy pou tande, ak estimatè byen imobilye. Moun oswa biznis ki resevwa lisans Depatman-Deta dwe respekte anpil kalite lwa ak règleman ki la pou pwoteje piblik la kont moun oswa biznis yo pa fè konfyans oswa ki pa konpetan. Depatman-Deta fè ankèt sou plent kont moun ki gen lisans ak pratisyen ki pa gen lisans, epi nou ka anile yon lisans apre yon odyans oswa avèk konsantman, epi nou ka voye plent yo ba Pwokirè Jeneral la pou pouswit nan lajistis sivil oswa kriminèl.


PLENT LAN
Si yon moun kwè li se yon viktim yon moun ki gen lisans Depatman-Deta yo pa fè konfyans oswa ki pa konpetan, oswa si moun nan konnen konduit yon moun oswa biznis ki pa gen lisans epi k ap pratike metye oswa biznis Depatman-Deta kontwole, moun sa a ka depoze yon plent nan Depatman-Deta. Ou ka jwenn fòm plent yo depi ou kontakte Depatman-Deta.
Lè nou resevwa plent lan, nou revize li pou asire plent lan konsène yon afè ki anba jiridiksyon Depatman-Deta epi li gen akizasyon pou konduit ilegal oswa ki pa kòrèk.
Si plent lan nan jiridiksyon Depatman-Deta epi si li gen akizasyon pou move konduit, n ap voye yon kopi plent lan ba moun ki gen lisans lan epi n ap mande moun ki gen lisans lan pou li bay yon repons. Ase souvan, moun ki gen lisans lan pa menm konnen gen yon pwoblèm epi lè nou prezante pwoblèm nan ba li, li rezoud li byen vit epi yon fason enfòmèl. Sèten plent, tankou aktivite san lisans, endike moun ki anba akizasyon plent lan pa resevwa yon kopi plent lan anvan, pou fasilite yon ankèt efikas.


ANKÈT LA
Si moun ki gen lisans lan pa bay repons pou plent lan oswa si nou pa jwenn yon rezolisyon fasil, n ap voye plent lan ba yon anketè Depatman-Deta pou li pran tout deklarasyon enpòtan ak dokiman yo nan men temwen yo. Apre ankèt la fini, nou fè yon evalyasyon tankou si afè a ka rezoud oswa pa ka rezoud yon fason enfòmèl, si afè a anile akòz mank merit oswa si n ap voye afè pou gen lòt aksyon administratif.
Si plent lan pa rezoud, n ap voye li pou yo pran yon lòt desizyon sou li nan youn nan anpil fason. Si konduit ki pa apwopriye a minè ase, nou kapab konsidere li kòm yon "kontravansyon." Anjeneral, afè nou voye pou kontravansyon yo konsène vyolasyon yon lwa oswa règleman Depatman-Deta ki ka rezoud avèk peman yon amann. Si plent lan gen akizasyon pou pratik biznis san lisans, epi ankèt la demontre sa, nou ka voye ka a ba Pwokirè Jeneral la pou pouswit nan lajistis sivil oswa kriminèl. Si plent lan konsène yon moun ki gen lisans epi si li gen vyolasyon grav lwa oswa règleman ak/oswa domaj finansye sou yon kliyan, nou ka voye plent lan nan Inite Konfli Depatman-Deta pou yo rezoud li.


ODYANS LAN AK DESIZYON
Lè nou voye plent lan nan Inite Konfli, yo kapab rezoud li ant Depatman an ak moun ki reponn avèk yon òdonans sou konsantman alekri. Òdonans sou konsantman an ka prevwa sispansyon oswa anilasyon yon lisans, yon amann ak/oswa reparasyon pou kliyan an. Si ka pa kapab rezoud avèk òdonans sou konsantman, oswa si li gen aktivite ilegal ki grav anpil, n ap prepare yon plent Depatman-Deta kont moun ki gen lisans lan epi n ap pwograme afè a pou yon odyans.
Yon jij lwa administratif ap prezide odyans lan. Jij sa a gen otorizasyon pou pran kèlkeswa desizyon lalwa ak enfòmasyon yo endike. Odyans lan kapab lakòz anilasyon plent lan, sispansyon oswa anilasyon yon lisans, yon amann ak/oswa reparasyon pou moun konsène ki viktim nan.
Apre jij lwa administratif la pran yon desizyon, swa Depatman-Deta oswa moun ki gen lisans lan ka konteste desizyon jij lwa administratif la dirèkteman ba Sekretè-Deta. Kontestasyon dwe fèt nan 30 jou apre lè moun ki konsène k ap chèche fè kontestasyon an resevwa desizyon an.
Nan kontestasyon an, Sekretè-Deta a ap konsidere tout prèv ki nan dosye a epi li ka swa konfime desizyon an, pran yon desizyon alekri pou ranplase premye a oswa ranvwaye afè a devan jij lwa administratif la pou lòt pwosedi.
Lè Sekretè-Deta a pran yon desizyon sou kontestasyon an, moun ki gen lisans lan ka chèche jwenn revizyon jidisyè desizyon an avèk yon petisyon li fè nan Tribinal Siprèm Eta New York dapre Atik 78 Lwa ak Règ Eta New York sou Pratik Sivil. Li enpòtan pou moun ki gen lisans yo egzèse dwa yo pou mande yon kontestasyon administratif devan Sekretè-Deta a, anvan yo eseye konteste desizyon jij lwa administratif la nan yon tribinal sivil. Si yo pa fè yon kontestasyon devan Sekretè-Deta a sa ap lakòz yon anilasyon pwosedi nan tribinal sivil la paske moun ki gen lisans lan oswa moun ki aplike a pa t itilize tout solisyon ki disponib yo.
Pandan tout pwosesis rezolisyon plent lan, moun ki gen lisans yo ak moun ki fè plent ka kontakte Depatman-Deta san pwoblèm pou yo detèmine sitiyasyon plent lan oswa pou yo eseye rezoud plent lan yon fason enfòmèl.