Biên Bản Ghi Nhớ Pháp Lý LI02QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CẤP PHÉP CỦA
BỘ NGOẠI GIAO

Bộ Ngoại Giao có thẩm quyền theo luật về cấp phép và quy định các nghề nghiệp khác nhau. Các nghề nghiệp này bao gồm các nhà môi giới và bán bất động sản, các nhà điều tra tư nhân và các công ty bảo vệ an ninh, thợ cắt tóc và nhà thẩm mỹ, công chứng viên, nhà lắp đặt báo động, người bán máy trợ thính và nhà thẩm định bất động sản. Các cá nhân hoặc doanh nghiệp được Bộ Ngoại Giao cấp phép phải tuân theo các quy chế và quy định khác nhau được thiết kế để bảo vệ công chúng khỏi những cá nhân hoặc doanh nghiệp không đáng tin cậy hoặc không đủ năng lực. Bộ Ngoại Giao điều tra các khiếu nại đối với những người được cấp phép và những người hành nghề không có giấy phép và có thể thu hồi giấy phép sau phiên điều trần hoặc theo sự chấp thuận hoặc có thể chuyển khiếu nại cho Bộ Trưởng Tư Pháp để truy tố dân sự hoặc hình sự.


KHIẾU NẠI
Bất kỳ người nào tin rằng họ là nạn nhân của người được cấp phép không đáng tin cậy hoặc không đủ năng lực của Bộ Ngoại Giao, hoặc bất kỳ người nào nhận thức được hành vi không có giấy phép của cá nhân hoặc doanh nghiệp tham gia vào các ngành nghề hoặc các doanh nghiệp do Bộ Ngoại Giao quản lý, có thể nộp khiếu nại cho Bộ Ngoại Giao. Có thể liên lạc với Bộ Ngoại Giao để nhận các mẫu khiếu nại.
Sau khi nhận khiếu nại bằng văn bản, khiếu nại được xem xét để đảm bảo rằng khiếu nại liên quan đến một vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của Bộ Ngoại Giao và cáo buộc hành vi trái pháp luật hoặc không đúng đắn.
Giả sử khiếu nại thuộc quyền hạn của Bộ Ngoại Giao và cáo buộc cho là có hành vi sai trái, thì người được cấp phép sẽ nhận được một bản sao khiếu nại qua đường bưu điện và được yêu cầu trả lời. Thông thường, người được cấp phép thậm chí có thể không nhận thức được rằng có tồn tại vấn đề và sau khi nêu vấn đề cho người đó, thì vấn đề đó được giải quyết một cách nhanh chóng và không chính thức. Một số các khiếu nại, như hoạt động không có giấy phép, chỉ ra rằng ban đầu mục tiêu của khiếu nại không được cung cấp một bản sao khiếu nại để cho phép tiến hành một cuộc điều tra có hiệu quả.


CUỘC ĐIỀU TRA
Nếu người được cấp phép không trả lời khiếu nại hoặc khiếu nại không dễ dàng được giải quyết, thì khiếu nại được giao cho nhân viên điều tra của Bộ Ngoại Giao để thu thập tất cả các báo cáo và tài liệu có liên quan từ các nhân chứng. Sau khi hoàn tất điều tra, sẽ tiến hành đánh giá về việc liệu vấn đề có thể được giải quyết một cách không chính thức, vấn đề có bị bác bỏ vì thiếu sự kiện hoặc được chuyển để thực hiện thêm hành động hành chính hay không.
Nếu khiếu nại không được giải quyết, nó được chuyển để thực hiện thêm hành động theo một trong số nhiều cách. Nếu  hành vi được cho là không đúng đắn bị cáo buộc tương đối nhỏ, nó có thể được gọi là "vi phạm nhận vé phạt." Các vấn đề được đề cập là vi phạm nhận vé phạt thường liên quan đến vi phạm quy chế hoặc quy định của Bộ Ngoại Giao có thể được giải quyết bằng cách nộp phạt. Nếu khiếu nại cáo buộc cho là, và cuộc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh không có giấy phép, thì trường hợp này có thể được chuyển đến cho Bộ Trưởng Tư Pháp để truy tố dân sự hoặc hình sự. Nếu khiếu nại liên quan đến người được cấp phép và liên quan đến các vi phạm quy chế hoặc quy định nghiêm trọng và/hoặc tổn thất tài chính cho người tiêu dùng, khiếu nại có thể được chuyển đến Cơ Quan Tố Tụng của Bộ Ngoại Giao giải quyết.


PHIÊN ĐIỀU TRẦN VÀ QUYẾT ĐỊNH
Sau khi được chuyển đến Cơ Quan Tố Tụng, khiếu nại có thể được giải quyết giữa Bộ và đối tượng bị điều tra thông qua một lệnh chấp thuận bằng văn bản. Lệnh được chấp thuận có thể đưa ra nhằm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, phạt tiền và/hoặc bồi thường cho người tiêu dùng. Nếu trường hợp này không thể được giải quyết bằng lệnh được chấp thuận, hoặc liên quan đến hoạt động phi pháp rất nghiêm trọng, Bộ Ngoại Giao sẽ chuẩn bị đơn khiếu nại đối với người được cấp phép và vụ việc đã được lên lịch tiến hành phiên điều trần.
Phiên điều trần được thẩm phán luật hành chính chủ trì, người có thẩm quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên luật pháp và các sự kiện. Phiên điều trần có thể dẫn đến bác bỏ khiếu nại, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, phạt tiền và/hoặc bồi thường cho bên bị thiệt hại.
Sau khi thẩm phán luật hành chính đưa ra quyết định, Bộ Ngoại Giao hoặc người được cấp phép có thể trực tiếp kháng cáo quyết định của thẩm phán luật hành chính lên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao. Kháng cáo phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm bên tìm cách kháng cáo nhận được quyết định.
Dựa trên kháng cáo, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao sẽ xem xét tất cả bằng chứng trong hồ sơ và có thể xác nhận quyết định, đưa ra quyết định thay thế bằng văn bản hoặc gửi trả vụ việc cho thẩm phán luật hành chính để thực hiện các thủ tục tố tụng khác.
Sau khi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao đã ban hành quyết định về kháng cáo, người được cấp phép có thể yêu cầu phúc thẩm quyết định bằng cách làm đơn kiến nghị lên Tòa Án Tối Cao Tiểu Bang New York theo Điều 78 của Luật và các Quy Tắc Thực Hành Dân Sự của Tiểu Bang New York. Điều quan trọng là người được cấp phép phải thực hiện quyền kháng cáo hành chính lên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao trước khi cố gắng kiện quyết định của thẩm phán luật hành chính tại tòa án dân sự. Không kháng cáo lên Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao sẽ dẫn đến việc hủy bỏ thủ tục tố tụng của tòa án dân sự trên cơ sở người được cấp phép hoặc người nộp đơn không dùng hết các biện pháp khắc phục hành chính sẵn có.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, cả người được cấp phép và người khiếu nại đều tự do liên lạc với Bộ Ngoại Giao để xác định tình trạng khiếu nại hoặc cố gắng giải quyết theo cách không chính thức.