Premye Deklarasyon ki nan Plent lan


Depatman-Deta (Department of State) angaje pou toujou gen onètete ak konpetans moun ki gen lisans yo nan jiridiksyon li. Si yon moun nan piblik la kwè yon moun ki gen lisans aji nan yon mannyè ki pa serye oswa ki pa konpetan, moun sa a ka depoze yon plent nan Divizyon Sèvis Distribisyon Lisans (Division of Licensing Services) Depatman an. N ap revize plent lan epi n ap kòmanse fè yon ankèt sou li pou nou detèmine si moun ki gen lisans lan ta dwe resevwa yon disiplin. N ap kenbe moun ki gen lisans lan ak moun ki fè plent lan enfòme sou pwosedi yo.

Yon moun ki gen lisans nou jwenn ki vyole lwa a ka tonbe anba reprimand, amann, sispansyon oswa anilasyon lisans li.

Enstwiksyon pou depoze plent ou:

Ou dwe enprime fòm plent lan epi ou dwe ranpli li.

• Pou remèt fòm nan pa lapòs regilye: Apre ou fin ranpli fòm ou. Tanpri sonje ou gen obligasyon pou tache kopi
dokiman sipò yo pou plent ou (resi, kontra, aplikasyon, elatriye). Voye fòm nan pa lapòs nan adrès:

NYS Department of State
Division of Licensing Services
Complaint Review Office
PO Box 22001
Albany, NY 12201-2001

• Pou itilize imèl pou remèt fòm nan: Si ou gen aksè nan entènèt, tanpri tache epi remèt fòm nan sou imèl. Lòt fòm pou ranpli yo ap bay reta nan repons nou pou plent ou. Tanpri sonje ou gen obligasyon pou tache kopi elektwonik dokiman sipò yo pou plent ou (resi, kontra, aplikasyon, elatriye). Gwosè maksimòm fichye a se 10MB.

Asire ou swiv etap senp sa yo:

1. Louvri kont imèl adrès ou epi tape adrès imèl la nan espas pou mete imèl lòt moun nan: Complaints@dos.ny.gov
2. Tache kopi "Fòm Plent" ou ranpli a ant òdinatè ou ak imèl ou. (Sonje, ou ka tache nenpòt dokiman sipò tou ki gen pou wè ak plent ou nan imèl la, si yo disponib nan fòma elektwonik.)
3. Peze “Voye”.

Tanpri Sonje: Objektif bwat imèl sa a se pou aksepte fòm plent ki ranpli yo sèlman.
Nou p ap bay repons pou okenn lòt demann nan bwat imèl sa a.

Fòm pou Fè Plent - Kreyòl Ayisyen (pdf)

Epitou, gade Memorandòm Legal LI02: Pwosesis Rezolisyon Plent Depatman-Deta konsènan LisansLink opens in new window .